El CE Apa Poble Sec obre les inscripcions per la temporada 2020/21

El CE Apa Poble Sec ha obert les inscripcions de cara a la temporada vinent. Aquesta es realitzarà de manera online a través d’un formulari.

Amb la temporada vinent iniciem un projecte esportiu il·lusionant, fet a mida i nou, i volem que formeu part. Aquest projecte l’hem dividit en tres etapes: formativa, precompetitiva i competitiva.

En el formulari s’indicarà diferents dades tant del jugador/a com de la família, així com un espai obert per les observacions i comentaris que es creguin oportuns.

Amb l’inscripció realitzada abans del 31 de juliol, els jugadors del futbol base reben un descompte*del 20€ i la samarreta d’entrenament gratuïta sobre el pack de roba obligatori. El pagament de l’inscripció pot realitzar-se per transferència bancària o bé presencialment a la seu del club del carrer Margarit, 33 (dimarts i dijous, de 18:00 a 20:00).


Per tal de garantir les mesures de seguretat i la no transmissió del COVID-19, s’imposaran unes mesures de prevenció a la seu del club (c/Margarit, 33).

Durant la Fase 1 (dimarts i dijous de 18:00 a 20:00):

•Es prioritzaran els tràmits via online o telefònica

•En cas d’haver de visitar la seu del club, es dóna preferència a les cites prèvies que podeu demanar al email (secretariaapapoblesec@gmail.com) o pel telèfon ( 934433763/ 696075403)

•Només podrà entrar una persona o unitat familiar que convisquin junts.En cas de coincidir dues unitats familiars, una restara al carrer esperant. No s ́aceptaràn cues

•Tot el personal del club portarà mascareta, i els visitants també hauràn de portar. El local disposa de gel desinfectant per fer ús en cas necessari

•Una empresa realitza la neteja i la desinfecció setmanal del local. També es realitza la neteja diària de l’entrada, el mostrador i la porta cada dia. Els lavabos romandran tancats.


Cal tenir en compte que per poder inscriure’s a la temporada 2020/21 cal estar al corrent de pagament.

Per qualsevol dubte sobre la inscripció podeu contactar amb el telèfon 696075403 que hem habilitatespecíficament per aquest aspecte.

En el club comptem amb un sistema de beques, ajuts i descomptes per germans dels quals podeu beneficiar-vos. Per més informació, contacteu amb secretariaapapoblesec@gmail.com i allà podran assessorar-vos.

Des del club volem comptar amb vosaltres i, de la mateixa manera, us animem a recomanar la nostra entitat als vostres amics.

Junts creixerem!

Força Apa

Enllaç inscripcions: https://www.cognitoforms.com/CEApaPobleSec/CEApaPobleSecInscripci%C3%B3n202021

El CE Apa Poble Sec abre las inscripciones para la temporada 2020/21

El CE Apa Poble Sec ha abierto las inscripciones de cara a la próxima temporada. Esta se realizará de manera online a través de un formulario.

Con la siguiente temporada iniciamos un ilusionante, hecho a medida y nuevo proyecto deportivo, yqueremos que forméis parte. Este proyecto lo hemos dividido en tres etapas: formativa, precompetitiva y competitiva.

En el formulario se indicarán diferentes datos tanto del jugador/a cómo de la familia, así como un espacio abierto para las observaciones y comentarios que se crean oportunos.

Con la inscripción realizada antes del 31 de julio, los jugadores del fútbol base reciben un descuento* de 20€ y la camiseta de entrenamiento gratuita sobre el pack de ropa obligatorio. El pago de la inscripción puede realizarse por transferencia bancaria o bien presencialmente en la sede del club de la calle Margarit, 33 (martes y jueves, de 18:00 a 20:00).


Para garantizar las medidas de seguridad y la no transmisión del COVID-19, se impondrán unas medidas de prevención en la sede del club (c/Margarit, 33).

Durante la Fase 1 (martes y jueves de 18:00 a 20:00):

•Se priorizarán los trámites vía online o telefónica

•En el caso de tener que visitar la sede del club, se da preferencia a las citas previas que podéis pedir por email (secretariaapapoblesec@gmail.com) o por teléfono (934433763/ 696075403)

•Solo podrá entrar una persona o unidad familiar que convivan juntos.En el caso de coincidir dos unidades familiares, una restara en la calle esperando. No se aceptarán colas

•Todo el personal del club llevará mascarilla, y los visitantes también deberán llevarla. El local dispone de gel desinfectante para hacer uso en caso necesario

•Una empresa realiza la limpieza y la desinfección semanal del local. También se realiza la limpieza diaria de la entrada, el mostrador y la puerta cada día. Los lavabos permanecerán cerrados.


Hay que tener en cuenta que para poder inscribirse en la temporada 2020/21 deben de estar al corriente de pago.

Para cualquier duda sobre la inscripción podéis contactar con el teléfono 696075403 que hemos habilitado específicamente para este aspecto.

En el club contamos con un sistema de becas, ayudas y descuentos para hermanos de los que podéis beneficiaros. Para más información, contacten con secretariaapapoblesec@gmail.com y allí podrán asesorarles.

Desde el club queremos contar con vosotros y, del mismo modo, os animamos a recomendar nuestra entidad a vuestros amigos.

Juntos creceremos!

Força Apa

Enlace Inscripción: https://www.cognitoforms.com/CEApaPobleSec/CEApaPobleSecInscripción202021

*Descuento aplicado sobre las cuotas o en metálico presentando el ticket de compra del pack de ropa. Descompte aplicat sobre les quotes o en metàl·lic un cop presentat el ticket de compra del pack de roba

El CE Apa Poble Sec presenta el nou projecte esportiu

El CE Apa Poble Sec inicia una nova etapa en la història del club amb la implementació d’un nou, ambiciós i fet a mida projecte esportiu que dirigirà Gerard Trives, director general del club. Actual coordinador de benjamins, entrenador del Juvenil B i jugador de l’Amateur A, en Gerard assumeix el rol de director general després d’arribar a un acord amb la Comissió Esportiva del club, formada pel Marcel Rodà, el Xavi Miró i l’Eduard Esquirol.

En aquest nou projecte esportiu on els jugadors sou el més important, el club assegura valorar i cuidar el procés per sobre del resultat i potenciar les capacitats dels jugadors en lloc d’utilitzar-les enbenefici del club.

Amb la missió de confeccionar el marc ideal per cada aprenentatge, el projecte esportiu es divideix en tres etapes, començant a partir dels quatre anys:

Etapa formativa: Etapa dels 4 als 11 anys on pretenem estimular la passió pel futbol d’acord amb l’esforç (intenció), la creació (imaginació) i l’observació (atenció). En aquesta etapa volem estimular les bases de les habilitats coordinatives, cognitives, condicionals i socioafectives; fer un seguiment del procés amb tots els medis al nostre abast; i fer un seguiment individualitzat del jugador i formació continua en el mètode.

Etapa precompetitiva: Etapa transitòria dels 12 als 15 anys marcada per l’aproximació a la realitat del joc i els canvis antropomètrics. En aquesta etapa volem valorar el procés per sobre del resultat i establir confiança i autonomia; establir la idoneïtat de l’entorn i l’aparició de rols cada vegada més definits; i confeccionar i captar segons les necessitats de la plantilla.

Etapa competitiva: A partir dels 16 anys, la competició és el condicionant més gran, el que determina el nivell. En aquesta etapa volem jugadors i entrenadors per representar els valors del club; dur a terme l’especialització i l’increment de l’exigència competitiva; i confeccionarun cos tècnic i una plantilla segons les necessitats de l’equip.

El director general comptarà amb la participació de l’Eudald Trives com a coordinador de les competicions internes; el Genís com a coordinador de l’etapa formativa; el Marc Aymerich com a coordinador de l’etapa precompetitiva; i ell mateix, el Gerard Trives, com a coordinador de l’etapa competitiva. També formarà part el Chus Milán com a adjunt a la coordinació i, com a novetat, incorporem l’existència d’un departament d’audiovisual per la gravació de sessions d’entrenament i partits.

Pel que fa a la categoria amateur, des del club s’ha pres la decisió de comptar amb un primer i únic equip que estem configurant per afrontar la Tercera Catalana el més preparat possible.

Pel correcte desenvolupament del projecte i del creixement dels jugadors serà necessari comptar amb l’aplicació 360Player, que requerim que sigui instal·lada per cada jugador. En ella es desenvoluparan des de tasques de comunicació fins a la planificació d’esdeveniment, informes de rendiment o sessions d’entrenament. Podeu trobar més informació sobre l’aplicació a aquest enllaç.

Els jugadors sou el més important, i esperem comptar amb vosaltres per créixer tots junts. Per qualsevol dubte que tingueu, podeu contactar amb nosaltres a través del correu del club (apapoblesec@gmail.com) o a través del telèfon 696075403.

Força Apa


El CE Apa Poble Sec inicia una nueva etapa en la historia del club con la implementación de un proyecto deportivo nuevo, ambicioso y hecho a medida que dirigirá Gerard Trives, director general del club. Actual coordinador de benjamines, entrenador del Juvenil B y jugador del Amateur A, Gerard asume el rol de director general tras llegar a un acuerdo con la Comisión Deportiva del club,formada por Marcel Rodà, Xavi Miró y Eduard Esquirol.

En este nuevo proyecto deportivo, donde los jugadores sois lo más importante, el club asegura valorar y cuidar el proceso por encima del resultado y potenciar las capacidades de los jugadores en lugar de utilizarlas en beneficio del club.

Con la misión de confeccionar el marco ideal para cada aprendizaje, el proyecto deportivo se divideen tres etapas, empezando a partir de los cuatro años:

Etapa formativa: Etapa de los 4 a los 11 años donde pretendemos estimular la pasión por elfútbol de acuerdo con el esfuerzo (intención), la creación (imaginación) y la observación (atención). En esta etapa queremos estimular las bases de las habilidades coordinativas, cognitivas, condicionales y socioafectivas; hacer un seguimiento del proceso con todos los medios a nuestro alcance; y hacer un seguimiento individualizado del jugador y formación continúa en el método.

Etapa precompetitiva: Etapa transitoria de los 12 a los 15 años marcada por la aproximación a la realidad del juego y los cambios antropométricos. En esta etapa queremosvalorar el proceso por encima del resultado y establecer confianza y autonomía; establecer laidoneidad del entorno y la aparición de roles cada vez más definidos; y confeccionar y captar según las necesidades de la plantilla.

Etapa competitiva: A partir de los 16 años, la competición es el condicionante más grande, el que determina el nivel. En esta etapa queremos jugadores y entrenadores para representar los valores del club; llevar a cabo la especialización y el incremento de la exigencia competitiva; y confeccionar un cuerpo técnico y una plantilla según las necesidades del equipo.

El director general contará con la participación de Eudald Trives como coordinador de las competiciones internas; Genís como coordinador de la etapa formativa; Marc Aymerich como coordinador de la etapa precompetitiva; y él mismo, Gerard Trives, como coordinador de la etapa competitiva. También formará parte Chus Milán como adjunto a la coordinación y, como novedad, incorporamos la existencia de un departamento de audiovisual para la grabación de sesiones de entrenamiento y partidos.

En cuanto a la categoría amateur, desde el club se ha tomado la decisión de contar con un primero y único equipo que estamos configurando para afrontar la Tercera Catalana lo más preparados posible.

Para el correcto desarrollo del proyecto y del crecimiento de los jugadores será necesario contar conla aplicación 360Player, que requerimos que sea instalada por cada jugador. En ella se desarrollarán desde tareas de comunicación hasta la planificación de eventos, informes de rendimiento o sesiones de entrenamiento. Podéis encontrar más información sobre la aplicación en este enlace.

Los jugadores sois lo más importante, y esperamos contar con vosotros para crecer todos juntos. Para cualquier duda que tengáis, podéis contactar con nosotros a través del correo del club (apapoblesec@gmail.com) o a través del teléfono 696075403.

Força Apa

Acord de col·laboració amb el CF Gavà

El CE Apa Poble Sec ha arribat a un acord de col·laboració amb el CF Gavà que milita a Primera Catalana perquè jugadors del planter d’últim any de juvenil seleccionats pel coordinador puguin tenir l’oportunitat de realitzar la pretemporada i treballar amb el primer equip del Gavà. Gràcies a aquest acord, els jugadors seleccionats podran fer el salt al futbol semiprofessional.

Força Apa

_____________________

El CE Apa Poble Sec ha llegado a un acuerdo de colaboración con el CF Gavà que milita en Primera Catalana para que jugadores del plantel de último año de juvenil seleccionados por el coordinador puedan tener la oportunidad de realizar la pretemporada y trabajar con el primer equipo del Gavà. Gracias a este acuerdo, los jugadores seleccionados podrán dar el salto al fútbol semiprofesional.

Força Apa

El club presenta la nova indumentària amb Nike

El CE Apa Poble Sec presenta la seva indumentària esportiva de Nike gràcies a l’acord que ha arribat amb Base Benito Sports.

Tant per entrenaments, partits com convocatòries, Base Benito Sports comptarà amb un pack bàsic que inclou la samarreta de partits, pantaló curt, dos parells de mitges, una dessuadora i el xandall complet. La samarreta d’entrenament és de regal. També compten amb extres com la parka, el polo, la motxilla, etc.

Base Benito Sports, en benefici dels jugadors i de les famílies, oferirà el servei de venda online o la precompra per anar a recollir la roba a la botiga del centre comercial Las Arenas i estalviar-se cues un cop feta la reserva. Tan aviat com es pugui adquirir la roba us ho comunicarem.

Força Apa

________________________

El CE Apa Poble Sec presenta su indumentaria deportiva de Nike gracias al acuerdo que ha alcanzado con Base Benito Sports.

Tanto para entrenamientos, partidos como convocatorias, Base Benito Sports contará con un pack básico que incluye la camiseta de partidos, pantalón corto, dos pares de medias, una sudadera y el chándal completo. La camiseta de entrenamiento viene de regalo. También cuentan con extras como la parka, el polo, la mochila, etc.

Base Benito Sports, en beneficio de los jugadores y de las familias, ofrecerá el servicio de venta online o la precompra para ir a recoger la ropa a la tienda del centro comercial Las Arenas y ahorrarse colas una vez se haya hecho una reserva. Tan pronto como se pueda adquirir la ropa os lo comunicaremos.

Força Apa

El CE Apa Poble Sec signa un acord amb Base per a vestir Nike

El CE Apa Poble Sec anuncia que ha establert un acord de col·laboració amb Base Benito Sports per a vestir als jugadors del club de Nike en els entrenaments, els partits i les convocatòries. L’acord també inclou la indumentària del cos tècnic.

Base Benito Sports, localitzat en el centre comercial Les Arenas, proporcionarà els seus actuals recursos, a més del seu ampli coneixement i experiència en el sector de la roba esportiva.

La companyia posarà a la disposició del club la seva xarxa de distribució per a servir de punt de compravenda de l’equipació esportiva al mateix temps que oferirà un servei de visites concertades per a estalviar-se cues innecessàries i un servei de venda online.

Aquesta innovadora cooperació entre el nostre club i Base Benito Sports representa una excel·lent oportunitat per a vestir indumentària esportiva d’alt prestigi internacional.

En el CE Apa Poble Sec estem molt agraïts a tots vosaltres, família, pels vostres esforços i el vostre compromís en aquests moments de crisi sanitària sense precedents.

Força Apa


El CE Apa Poble Sec anuncia que ha establecido un acuerdo de colaboración con Base Benito Sports para vestir a los jugadores del club de Nike en los entrenamientos, partidos y convocatorias. El acuerdo también incluye la indumentaria del cuerpo técnico.

Base Benito Sports, localizado en el centro comercial Las Arenas, proporcionará sus actuales recursos, además de su amplio conocimiento y experiencia en el sector de la ropa deportiva.

La compañía pondrá a disposición del club su red de distribución para servir de punto de compra-venta de la equipción deportiva al mismo tiempo que ofrecerá un servicio de visitas concertadas para ahorrarse colas innecesarias, así como un servicio de venta online.

Esta innovadora cooperación entre nuestro club y Base Benito Sports representa una excelente oportunidad para vestir indumentaria deportiva de alto prestigio internacional.

En el CE Apa Poble Sec estamos muy agradecidos a todos vosotros, familia, por vuestros esfuerzos y vuestro compromiso en estos momentos de crisis sanitaria sin precedentes.

Força Apa

Som Apa

360Player – FAQ per famílies

Salutacions, famílies de l’Apa,

Recentment hem anunciat la incorporació de l’aplicació 360Player com a plataforma de comunicació oficial del club. A través d’ella comptareu amb un mur per penjar arxius, un xat o anàlisi de vídeo. També els entrenadors penjaran les sessions d’entrenament, així com objectius i avaluacions al llarg de la temporada.

Pel que fa al llançament, ens heu fet arribar un conjunt de dubtes que esperem que quedin resolts.

1. Quina utilitat té l’aplicació?

La plataforma 360Player és una eina que aporta qualitat i eficiència al procés d’ensenyança-aprenentatge dels nostres jugadors/jugadores.

2. Quins serveix m’ofereix o ofereix al meu fill/a?

Les oportunitats que ofereix 360Player són variades. Destaquem:

Comunicació reciproca, senzilla i segura (control d’assetjament, abusos sexuals, etc.)

Perfil de jugador propi: espai del jugador on s’emmagatzema tota la seva etapa al club (Informes, estadístiques, imatges, vídeos, etc.)

Agilitzar processos com: entrenaments, convocatòries, seguiment de competicions (FCF i Internet),control estadístic, etc.

3. Per què he de descarregar-la ara que no hi ha competició?

Volem utilitzar aquests dies perquè cadascú dels jugadors/jugadores es familiaritzi amb el funcionament de la plataforma. En aquest període, els entrenadors us proposaran accions per descobrir el funcionament de l’aplicació.

D’altra banda, mitjançant el xat privat contactaran amb vosaltres per informar-vos de quina serà la configuració de la temporada 20-21.

4. Quines gestions d’equip passaran a fer-se allà?

L’aplicació serà essencial en totes les gestions de l’equip, ja que permetrà individualitzar el procés d’ensenyança-aprenentatge i tenir un control molt més precís sense descuidar altres facetes. 

5. Qui ha d’utilitzar l’app: el nen o jo?

El nen o nena és el protagonista del Procés Ensenyança-Aprenentatge (PEA), pel que hem d’aconseguir que sigui un espai per al jugador/jugadora i l’equip.

Per altra banda, som conscients que la majoria de nens de l’etapa formativa no tenen mòbil. Durant aquesta etapa llancem el guant a les famílies per tal que facin de pont jugant un paper important en el PEA.

La plataforma està a punt de llançar l’aplicació per a famílies on el jugador podrà convidar a membres que es podran afegir i fer el seguiment del nen o nena. 

Esperem que aquestes línies els hi siguin útils i recordeu que estem oberts a rebre qualsevol consulta, així com a resoldre els vostres dubtes.

Força Apa

_______________________________

Saludos, familias del Apa,

Recientemente hemos anunciado la incorporación de la aplicación 360Player como plataforma de comunicación oficial del club. A través de ella contaréis con un muro para colgar archivos, un chat o análisis de video. También los entrenadores colgarán las sesiones de entrenamiento, así como objetivos y evaluaciones a lo largo de la temporada.

En cuanto al lanzamiento, nos habéis hecho llegar un conjunto de dudas que esperamos que queden resueltas.

1.¿Qué utilidad tiene la aplicación?

La plataforma 360Player es una herramienta que aporta calidad y eficiencia al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros jugadores/as.

2. ¿Qué servicios me ofrece u ofrece a mi hijo/a?

Las oportunidades que ofrece 360Player son variadas. Destacamos:

  • Comunicación recíproca, sencilla y segura (control de acoso, abusos sexuales, etc.)
  • Perfil de jugador propio: espacio del jugador donde se almacena toda su etapa en el club (Informes, estadísticas, imágenes, videos, etc.)
  • Agilizar procesos como entrenamientos, convocatorias, seguimiento de competiciones (FCF e Internet), control estadístico, etc.

3. ¿Por qué tengo que descargarla ahora que no hay competición?

Queremos utilizar estos días para que cada jugador se familiarice con el funcionamiento de la plataforma. En este periodo, los entrenadores os propondrán acciones para descubrir el funcionamiento de la aplicación. Por otro lado, mediante el chat privado contactaran con vosotros para informaros de cuál será la configuración de la temporada 2020/21.

4. ¿Qué gestiones de equipo pasarán a hacerse allí?

La aplicación será esencial en todas los gestiones del equipo, puesto que permitirá individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener un control mucho más preciso sin descuidar otras facetas.

5. Quién tiene que utilizar la app: el niño o yo?

El niño o niña es el protagonista del Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA), por lo que tenemos que conseguir que sea un espacio para el jugador/jugadora y el equipo.

Por otro lado, somos conscientes de que la mayoría de niños de la etapa formativa no tienen móvil. Durante esta etapa lanzamos el guante a las familias para que hagan de puente jugando un papel importante en el PEA. La plataforma está a punto de lanzar la aplicación para familias donde el jugador podrá invitar a miembros que se podrán añadir y hacer el seguimiento del niño o niña.

Esperamos que estas líneas les sean útiles y recordad que estamos abiertos a recibir cualquier consulta, así como a resolver vuestras dudas.

Força Apa

Nota informativa

Salutacions família de l’Apa,

Des del club desitgem que tant tu com els vostres familiars i amics estigueu tots bé. Per part del CE Apa Poble Sec, volem estar a prop teu aquests dies i oferir suport en la teva formació i desenvolupament com a jugador de futbol.

Per aquest motiu, la junta directiva i en col·laboració amb la coordinació i els entrenadors hem pres la decisió d’avançar el màxim possible la planificació de les plantilles de cara a la temporada vinent.

Aquestes darreres setmanes no hem deixat de treballar per tancar l’equip tècnic que conformarà la següent temporada, i ara és el moment on tu, com a jugador, entres en joc.

Aviat, els coordinadors i els entrenadors es posaran en contacte amb tots vosaltres individualment per encarar el millor retorn possible, els vostres objectius o dubtes i la planificació dels equips per la temporada 2020/21.

Així mateix, recordem tant a les famílies com als jugadors del club la presentació de l’aplicació 360Player. Aquesta eina, clau en la comunicació del club, la podreu trobar per instal·lar als telèfons mòbils. Un cop registrats, necessitareu el codi del vostre equip disponible a la pàgina web o preguntant als vostres entrenadors.

Força Apa

————————–

Saludos familia del Apa,

Desde el club deseamos que tanto tú como tus familiares y amigos estéis todos bien. Por parte del CE Apa Poble Sec, queremos estar cerca de ti estos días y ofrecerte apoyo en tu formación y desarrollo como jugador de fútbol.

Por este motivo, la junta directiva, en colaboración con la coordinación y los entrenadores, hemos tomado la decisión de avanzar el máximo posible en la planificación de las plantillas de cara a la próxima temporada.

Estas últimas semanas no hemos dejado de trabajar para cerrar el equipo técnico que conformará la siguiente temporada, y ahora es el momento donde tú, como jugador, entras en juego.

Próximamente, los coordinadores y entrenadores se pondrán en contacto con todos vosotros individualmente para encarar el mejor retorno posible, vuestros objetivos o dudas y la planificación de los equipos para la temporada 2020/21.

Así mismo, recordamos tanto a las familias como a los jugadores del club la presentación de la aplicación 360Player. Esta herramienta, clave en la comunicación del club, la podréis encontrar para instalar en los teléfonos móviles. Una vez registrados, necesitaréis el código de vuestro equipo disponible en la página web o preguntando a vuestros entrenadores.

Força Apa

El CE Apa Poble Sec presenta l’app 360Player pels jugadors i les famílies

Durant aquests dies estranys, el club no ha deixat de treballar per optimitzar els diferents processos i inclouren de nous. Així, per actualitzar-nos també en l’àmbit tecnològic, us presentem una eina que creiem que ens ajudarà a molts nivells a tots els integrants del club i sobretot als protagonistes principals com són els jugadors/es.

Estem convençuts que som uns privilegiats de poder avançar-nos al futur incorporant al club l’App 360player que l’estan provant equips i entitats esportives de renom en l’àmbit nacional i internacional.

Evidentment som conscients que necessitem un temps per aprendre a utilizar l’eina. Volem aprofitar aquesta situació per familiaritzar-nos amb l’aplicació malgrat que durant aquests dies ens falta el més important: el futbol.

Volem que cada jugador i/o família es descarregui l’aplicació i es registri. Després introduïm els codis que us facilitem al final del text per entrar als vostres respectius equips. Allà els entrenadors i els coordinadors us aniran guiant en la introducció de les diferents utilitats de l’aplicació.

A més, dins d’aquesta aplicació trobareu properament l’informe que els entrenadors han omplert per conèixer el nivell futbolístic i actitudinal de cada jugador.

Salutacions i força APA

_____________________________________

Durante estos días raros, el club no ha dejado de trabajar para optimizar los diferentes procesos e incluir de nuevos. Tras un duro trabajo y pensando en el ámbito tecnológico, os traemos una herramienta que creemos que va a ayudar en muchos aspectos a todos los integrantes del club y sobre todo a los más importantes: nuestros jugadores/jugadoras.

Creemos que somos unos privilegiados por poder adelantarnos al futuro trayendo al club la App 360player que la están probando equipos y entidades deportivas de renombre en el ámbito nacional e internacional.

Evidentemente somos conscientes de que vamos a necesitar un tiempo para aprender a utilizar la herramienta.
Queremos aprovechar esta situación para familiarizarnos con la aplicación pese a que estos días nos falta lo más importante: el fútbol.

Queremos que cada jugador o familiar descargue la aplicación y se registre. Luego introduciendo los códigos que os facilitamos, entráis a vuestros respectivos equipos. Allí los entrenadores y coordinadores os irán guiando en la introducción de las diferentes utilidades de la aplicación.

Además, dentro de la aplicación encontraréis próximamente el informe que cada entrenador ha rellenado para que podáis conocer el nivel futbolístico i actitudinal de cada jugador.

Saludos y força Apa

Códigos de acceso:

AMATEUR A: C2QC2U
AMATEUR B: L4ZLSU

JUVENIL A-B: KAQK4H
JUVENIL C: IGIMDC
CADET A: WPPWPU
CADET B: WGHPLF
CADET C: 1QW169
INFANTIL A: 1B251I
INFANTIL B: DQA6SD
ALEVÍ A: QWCKQY
ALEVÍ B: XSQV02
ALEVÍ C: XH8RRK
ALEVÍ D: 9EO0L9
ALEVÍ E: OK7T50
BENJAMÍ A: 7CB0C7
BENJAMÍ B: 00CU62
BENJAMÍ C: EUJDXE
BENJAMÍ D: 2H0219
PREBENJAMÍ: A27A2D
ESCOLA: 8QGC8Q